Soldier on: Nghĩa và cách dùng

Soldier on: Nghĩa và cách dùng

Thiếu sinh quân Sri Lanka

Thiếu sinh quân Sri Lanka diễu binh tại thị trấn Diyatalawa. Ảnh: Ishara S. Kodihara

Cụm từ trong ngày

Nến bạn “soldier on” có nghĩa là bạn tiếp tục làm một vì mặc dù việc đó rất khó.

Ví dụ

He picked up a nasty injury but had to soldier on till the end of the football match because the coach had used up all of the substitutes.

Jane felt terrible but soldiered on till the end of the day.

The company was facing bankruptcy but the workers soldiered on till the bitter end.

Xin lưu ý

Nếu bạn in the wars có nghĩa là bạn bị nhiều thương tích trong thời gian gần đây.

Ví dụ: Dave cut his throat shaving because his broken leg made him lose his balance. He’s really been in the wars recently.

Thực tế thú vị

Sri Lanka vẫn được biết đến với cái tên là ‘Ceylon’ cho tới khi được đất nước này được đặt tên lại vào năm 1972. 37 năm nội chiến đã kết thúc vào năm 2009 sau khi lực lượng chính phủ đánh bại những người nổi dậy Hổ Tamil. Kể từ khi tình trạng thù nghịch kết thúc, ngành du lịch đã phát triển trở lại tại đất nước này.

Share this post