Money doesn’t grow on trees

Money doesn’t grow on trees

Phật tử cài tiền lên cây nhân ngày Phật Đản taiij Thái Lan. Ảnh: Reuters/Damir Sagolj.

Money doesn’t grow on trees có nghĩa là không được tiêu quá nhiều tiền vì chỉ có một lượng nhất định mà thôi. Tương đương trong tiếng Việt, có thể nói “tiền không phải là vỏ hến”!

Ví dụ:

My daughter Claire wants a car for her 17th birthday, but I can’t afford it. Money doesn’t grow on trees!

“Mum, can you give me some more pocket money?”

“No I can’t – money doesn’t grow on trees, you know.”

Xin lưu ý

Cụm từ money is no object có nghĩa là bạn có rất nhiều tiền, có thể chi tiêu thoải mái, không cần tính toán. Tiền không phải là trở ngại.

Ví dụ:

He lives in a mansion, has three sports cars and goes on holiday every month. Money is no object for him.

Thực tế thú vị

Bạn có thể thấy các “cây tiền” của các tín đồ Phật giáo ở Thái Lan. Cây tiền thường là một phần của lễ hội đánh dấu Vesak Day, tức ngày Phật đản.

Share this post