To Go it Alone

To Go it Alone

Nghệ sĩ Nhật Mariko Mori trình bày tác phẩm của mình tại Viện Nghệ thuật Hoàng gia ở London. Ảnh: Stefan Wermouth/ Reuters

Cụm từ trong ngày

To go it alone có nghĩa là làm gì một mình, không cần sự giúp đỡ hay tham gia của người khác.

Ví dụ:

Now that I have enough experience, I’ve decided to go it alone and start my own business.

I’m not ready to go it alone yet. I need another few years working in this company.

We don’t need your help with the project. We’ll go it alone and see what happens.

Xin lưu ý

Cần phân biệt với cụm từ to feel alone. Nếu bạn feel alone, có nghĩa bạn cảm thấy cô đơn, không có ai để trò chuyện hay nhờ giúp đỡ.

Ví dụ:

After she left me, I felt completely alone.

Thực tế thú vị

Một câu hỏi nổi tiếng trong giới làm an là bạn sẽ không bao giờ có thể giàu được nếu bạn đi làm thuê cho người khác.

Share this post