Up to Your Neck

Up to Your Neck

Nước ngập tại Venice khiến người đàn ông này có cơ hội bơi ở ngay giữa quảng trường St Mark’s Square. Photo: Luigi Costantini / AP

Cụm từ trong ngày

Cụm từ ‘up to your neck‘ có nghĩa là bạn thực sự rất bận rộn vì chuyện gì đó (bận ngập đầu ngập cổ) hoặc có tham gia, dính líu vào chuyện gì đó (ngập đầu ngập cổ).

Ví dụ

I’m really up to my neck in work. It’s the end of the financial year and I have so many accounts to finish.

Tony owes the bank a lot of money. He’s up to his neck in debt.

I’d love to join you this weekend but I really can’t. I’m up to my neck in revision for my final exams.

Xin lưu ý

Cụm từ ‘a pain in the neck‘ có nghĩa là gây khó chịu làm người khác thấy rất khó chịu.

Ví dụ:Your sister is a real pain in the neck. She’s been playing that Rihanna song all afternoon.

Thực tế thú vị

Thành phố Venice nổi tiếng về các con kênh của mình, nhưng cũng thường xuyên bị ngập nước do lụt lội và thủy triều. Mức nước ngập cao nhất trong lịch sử gần đây là năm 1966, dâng cao tới 1,8m.

Share this post