Phỏng vấn xin việc: Bất đồng ý kiến với cấp trên

Phỏng vấn xin việc: Bất đồng ý kiến với cấp trên

Phỏng vấn xin việc: Bất đồng ý kiến với cấp trên

“If your supervisor tells you to do something that you believe can be done in a different way, what would you do?”

“Nếu cấp trên giao cho bạn một công việc mà bạn cho rằng có thể thực hiện theo một cách khác, bạn sẽ làm gì?”

Câu hỏi này được đặt ra để điều tra xem bạn sẽ phản ứng như thế nào trước quản lý của mình khi giữa hai người có bất đồng ý kiến. Việc tin tưởng quản lý là rất quan trong, nhưng đồng thời bạn cũng không thể mù quáng tuân theo họ. Như vậy có nghĩa là bạn nên đặt ra câu hỏi để làm rõ vấn đề, đưa ra gợi ý, và làm theo hướng dẫn của quản lý sau khi đã thảo luận. Đó là câu trả lời của tôi với câu hỏi này.

lam-viec-co-nang-suat-hieu-qua-0303-3

Trả lời ngắn gọn

  • “I will tell my supervisor of an alternate way and explain the benefits. If my supervisor is not convinced, then I’ll follow his instructions.” – Tôi sẽ nói với quản lý của mình về một cách làm khác và giải thích lợi ích của cách làm đó. Nếu quản lý của tôi vẫn không bị thuyết phục thì tôi sẽ làm theo hướng dẫn của anh ấy.
  • “I’ll suggest a different way of doing the assignment along with the benefits. If my supervisor disagrees and insists I do it a certain way, I’ll follow the instructions.” – Tôi sẽ gợi ý một cách khác để thực hiện công việc được giao, cùng với đó là lợi ích của phương pháp đó. Nếu quản lý của tôi phản đối và nhất quyết rằng tôi phải thực hiện công việc theo một cách nào đó, tôi sẽ làm theo hướng dẫn.
  • “I’ll suggest a different method and ask my supervisor if I can do this work the new way. If the result will be the same but would potentially save more time, then I believe my manager will allow it. However, if my manager wants it done a certain way for other reasons, I’ll follow his or her instructions.” – Tôi sẽ gợi ý một phương pháp khác và sẽ hỏi cấp trên của mình xem tôi có thể thực hiện công việc này theo cách mới hay không. Nếu kết quả vẫn giữ nguyên nhưng có thể tiết kiệm thời gian, thì tôi tin rằng quản lý sẽ chấp nhận. Tuy nhiên, nếu quản lý muốn thực hiện việc đó theo một cách nhất định vì lý do khác, tôi sẽ làm theo hướng dẫn của họ.

Trả lời chi tiết

  • “I would question my supervisor why he or she wants it done this particular way. If I still don’t agree with the method, I would suggest alternate ways of tackling the assignment and explain how my suggestion would be better. After having a good conversation, if we still can’t see eye to eye, then I would have to trust my superior and follow his or her instructions.” – Tôi sẽ hỏi cấp trên tại sao họ lại muốn thực hiện công việc theo cách này. Nếu tôi vẫn không tán thành với phương pháp đó, tôi sẽ gợi ý những cách khác để thực hiện công việc được giao và giải thích tại sao gợi ý của tôi lại tốt hơn. Sau khi đã thảo luận, nếu chúng tôi vẫn không thống nhất được, thì tôi sẽ tin tưởng vào cấp trên và làm theo hướng dẫn của họ.

Đây là một câu trả lời tốt vì nó cho thấy sự độc lập trong việc đưa ra gợi ý và suy nghĩ riêng. Nó cho thấy rằng tôi có thể tự suy nghĩ, và cuối cùng là cho thấy rằng tôi là một nhân viên tin tưởng vào cấp trên của mình. Cuối cùng, câu trả lời này cho thấy rằng tôi là một người thông minh và linh hoạt. Trong rất nhiều tình huống, người phỏng vấn có thể không thấy được những gì bạn muốn họ thấy, nhưng ít nhất họ cũng sẽ có cảm giác tích cực về bạn thông qua một câu trả lời tốt.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *